talent

Privacy PolicyOver Nomilis


Nomilis is een organisatieadviesbureau die diensten levert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Een meer uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening treft u aan op Nomilis.nl


Privacy Policy


Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Nomilis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Nomilis toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nomilis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 • Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?


  Nomilis verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email, telefoon en app, het invullen van een vragenlijst in het kader van onze dienstverlening en/of een interview. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.


  Persoonsgegevens


  Nomilis verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:


 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Antwoorden op vragenlijsten
 • Gespreksverslagen

 • Doeleinden


  Nomilis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:


 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

 • Grondslagen


  Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of een derde opdrachtgever.


  Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Nomilis hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:


 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 • Toestemming


  Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd en schriftelijk worden vastgelegd.

  Beveiliging van uw persoonsgegevens


  Uw dossier


  Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Nomilis die beveiligd zijn met E2Eencryptie en alleen toegankelijk zijn door middel van gebruikersnaam en wachtwoord met two-factor authenticatie.


  Uw elektronische persoonlijke dossier wordt op zodanige wijze bewaard door Nomilis, dat zonder de toestemming van Nomilis niemand toegang heeft tot uw dossier. Zo blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.


  Nomilis draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Nomilis spant zich ervoor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.


  Verstrekking aan derden


  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van vragenlijsten ten behoeve van assessments.

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


  Slechts indien u Nomilis daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden, niet zijnde uw werkgever.


  U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage aan uw werkgever, te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door Nomilis in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen. Uw bezwaren zullen gelijktijdig worden verstuurd met uw rapportage.


  Antwoorden op vragenlijsten


  Nomilis maakt in haar dienstverlening gebruik van elektronische vragenlijsten die worden beheerd op de servers van externe leveranciers. Alle antwoorden op vragenlijsten worden opgeslagen. Deze data worden door Nomilis gebruikt om de voortgang bij de verschillende vragenlijsten bij te houden, alsmede om op een later tijdstip de scores te berekenen


  Bewaartermijn dossier


  Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart Nomilis uw dossier twee jaar. Na twee jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat.


  Geheimhouding


  Nomilis en door haar ingehuurde externe medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u van de adviseur. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.


  Cookies


  Voor haar website maakt Nomilis geen gebruik van functionele cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies of Google Analytics.


  Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens


  Het is mogelijk om de door Nomilis verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen.


  De adviseur zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal de adviseur de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is Nomilis verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Voordat Nomilis overgaat tot bovenstaande handelingen, dient u eerst contact op te nemen met Nomilis.


  Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)


  Nomilis is verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsvereniging van psychologen en volgt de ethiek en de beroepscode van het NIP. Meer informatie over het NIP is te vinden op psynip.nl


  Klachtenregeling


  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nomilis, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Contactgegevens


  Als Nomilis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door contact op te nemen met:


  Tooske van Urk Dam MSc

  Bedrijfspsycholoog NIP

  Essebaan 19-21

  2908 LJ Capelle aan den IJssel  © 2018 nomilis Loopbaan Psychologen - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement